We waren dichtbij

en hadden een goed plan. Ondanks de goede maatschappelijke businesscase die ook door de gemeenschap, politiek en omwonenden breed werd gedragen moest alles uit de kast worden gehaald om het ambtelijke ondersteuning te krijgen.

Uiteindelijk maakte de moeizame besluitvorming en onduidelijkheid over wat wel of niet mocht binnen de monumentenstatus het niet mogelijk een goed onderbouwd bod uit te brengen voor de sluitingsdatum van de openbare verkoop.

Het verkoopproces bood ook geen mogelijkheid om een ontbindende voorwaarde op te nemen die dit probleem zouden ondervangen namelijk: de zekerheid 16 woonuinits te mogen realiseren binnen het bestaande gebouw. een absolute voorwaarde om de exploitatie economisch haalbaar te maken.

We gaan dus verder op zoek naar een andere locatie in de regio. Met hernieuwde energie dankzij alle steunbetuigingen en aanmoediging die we in dit traject hebben gekregen.

Dit soort initiatieven zullen altijd een enorme uitdaging zijn maar we laten ons niet uit het veld slaan door een tegenvaller. Als initiatiefnemers hebben we de diepe overtuiging dat we voor onze kinderen een veilige, toekomstbestendige plek moeten creeren waar ze gewoon mogen zijn wie ze zijn!

We gaan door, nu met plan B!

Het O&O gebouw voor ons wooninitiatief?

Het zogenoemde “O & O gebouw” (Oostdorp en omgeving), ooit gebouwd als katholieke kleuterschool en jaren in gebruik geweest als wijkgebouw in gebruik door buurtvereniging en scouting komt op de markt.

Dit unieke gemeentelijke monument uit 1932, nu al weer 2 jaar nu anti-kraak bewoond door een kunstenares, en haar familie en vrienden, wordt openbaar verkocht, zo is besloten door de eigenaar, de gemeente Wassenaar.

Wooninitiatief Wassenaar is al maanden in gesprek met het gemeentelijke bestuur (wethouders en raadsleden) om draagvlak te creeren voor aankoop ten behoeve van ons initiatief. Hoewel in principe iedereen een bod op het gebouw zal mogen maken lijkt er wel consensus te zijn dat het voorstel met de meeste maatschappelijke impact de voorkeur heeft. De hoogste opbrengst is dus niet perse de belangrijkse factor voor de gunning.

Dit is belangrijk want de maximale huur die onze bewoners kunnen betalen is de sociale huurgrens (zo’n Euro 700 per maand). De maximale huuropbrengst bepaalt de maximaal mogelijke aankoopprijs (=verwerving gebouw + verbouwingskosten (geschat op zo’n 1.7 miljoen) ).
Een investeerder die het gebouw aankoopt om te verbouwen en daarna dure appartementen te verkopen kan natuurlijk veel meer bieden dan een sociaal-maatschappelijk initiatief.

Maar het past natuurlijk wel in de gedachte van de oorspronkelijke bouwer dat dit fraaie gebouw een maatschappelijke bestemming blijft behouden. Zie ook dit artikel over de waarde van ons soort initiatieven voor de samenleving.

Ook de Oostdorpers lijken die mening te zijn toegedaan gezien de positieve berichten en ondersteuning die wij tot nog toe vanuit de wijk ontvingen. Vandaag waren we aanwezig op het 85 jarige jubileum van het Buurtcentrum Oostdorp & Omgeving en spraken we met vele aanwezige wijkbewoners. De steun was overweldigend positief. Doorslaggevend is hierbij natuurlijk dat onze bewoners rustige mensen worden die geen trammelant veroorzaken! Daarnaast kunnen we ruimte bieden voor activiteiten die de behoeften van (oudere) buurtbewoners ondersteunen.

Verder zullen onze plannen de monumentale aspecten van het gebouw respecteren. Zoals u op onderstaande impressies kunt zien blijven de gevels praktisch onveranderd en is de impact van de aanpassingen minimaal.

Click hier om video te openen in nieuw venster.

Ook aan de binnenkant gaan we de entree en de mooi betegelde gang behouden. Hieronder ziet u een zogenoemd ‘vlekkenplan’ die globaal aangeeft hoe de ruimte wordt ingedeeld. Er komen 16 zelfstandige appartementen en 2 gemeenschappelijke ”woonkamers” voor iedere groep. Daarnaast een 3-tal ‘logeerkamers’ voor tijdelijke opvang.

Click hier voor PDF versie.

Hier vindt u de presentatie die wij met raadsleden en wethouders hebben gedeeld.

Graag horen we hier jullie commentaar !

Wonen bij ons = kiezen voor begeleiding

Veel (jong) volwassenen met een vorm van autisme en hun ouders hebben vaak al een lastige weg afgelegd voordat zij de stap zetten om zich aan te sluiten bij een ouderinitiatief. Door de ervaring in hun zoektocht naar de juiste begeleiding, weten zij als geen ander welke begeleiding hun kind nodig is. Het streven is dan ook om, samen met een door het ouderinitiatief geselecteerde zorgleverancier de juiste begeleiding te bieden die gericht is op:

  • Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
  • Het psychisch en psychosociaal functioneren
  • Het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast; het afwenden van gevaar  voor de bewoner of anderen.

Dit impliceert, dat het wonen in ons ouderinitiatief  geen vrijblijvende zaak kan zijn, waar een bewoner naar believen in kan toetreden of van kan uittreden. Van de bewoner wordt dan ook verwacht dat hij/zij inzicht heeft in de beperking(en) die het autisme met zich mee brengt. Dit inzicht is essentieel bij het ontvangen en aanvaarden van ondersteuning bij het leren omgaan met autisme.

Ons wooninitiatief heeft er belang bij dat alle bewoners van de betreffende bewonersgroep de ondersteuning betrekken van dezelfde zorgaanbieder: alleen langs die weg kunnen de budgetten van de bewoners gezamenlijk gebruikt worden voor het verkrijgen van begeleiding over een groot aantal uren van elke dag.

De zorgaanbieder zal in samenspraak met ouders, de zorgcommissie en het bestuur zorgvuldig geselecteerd worden.  Een  belangrijk aspect is dat de zorgvisie van het ouderinitiatief naadloos aansluit bij de zorgvisie van de zorgaanbieder.

Hierdoor kan een zorgpartnerschap ontstaan waarin de zorg-professionaliteit van de zorgaanbieder en ervaringsdeskundgheid van ouders en clienten elkaar aanvullen. Door het gezamenlijk afnemen van zorg/begeleiding; verantwoord budgetbeheer; uitwisseling van ervaring en expertise; ondersteuning van ouders (vrijwilligersrwerk / mantelzorg), kan er efficienter gewerkt worden en kwaliteit van de zorg gewaarborgd. 

Vooralsnog hebben wij de organisatie WoondroomZorg geidentificeerd als zorgaanbieder die aansluit bij onze zorgvisie. 

 

Wat komt eerst? Woonvisie of locatie?

De grootste uitdaging van alle ouderinitiatieven voor beschermd wonen is het vinden van een geschikte locatie.  Uit eigen ervaring weten we dat de behoeftes van de (toekomstige) bewoners nogal eens lijden onder het ‘dit is wat er qua locatie beschikbaar is’  probleem.

Wij denken dat het essentieel is de woonvisie leidend te laten zijn in het vinden van een geschikte locatie en niet andersom.

Daarom gaan we veel aandacht besteden aan het definieren hiervan.

Waarom ANBI-status ? En waarom doneren?

Zoals alle startende wooninitiatieven zijn we mede afhankelijk van sponsoring en giften om het een en ander te realiseren.   Zeker als het straks gaat om woon –en inrichtingskosten is er geen geld vanuit de WMO of PGB. Te denken valt hierbij aan: inrichting gemeenschappelijke ruimte; snoezelruimte; tuinaanleg; aangepaste speelattributen; computers; overig witgoed etc.

Met een ANBI of SBBI status kan ons wooninitiatief als ook de schenkers profiteren van belastingvoordeel: onder voorwaarden hoeft over de gift of schenking geen schenkbelasting te worden betaald. Voor de gever is de gift fiscaal aftrekbaar.

Waarom zouden we ANBI status moeten krijgen? Hieronder een paar argumenten:

  • Ons wooninitiatief is een rechtspersoon.   Naast het woondoel voor de bewoners zelf, draagt ons initiatief bij aan de inclusieve: door het gewoon wonen door jongeren met een beperking in een gewone buurt draagt het wooninitiatief actief bij aan integratie en participatie van gehandicapten.
  • Ons wooninitiatief zal haar deuren regelmatig open stellen voor belangstellenden in de zorg of andere ouders die een wooninitiatief willen opstarten.  Onze website is een bron van informatie. Wij willen een bijdrage/rolmodel zijn voor vernieuwing in de zorg; zorg en wonen op maat etc.
  • Ons wooninitiatief biedt jaarlijks ruimte aan één- of enkele stagiaires, waardoor deze scholieren ervaring op kunnen doen binnen de zorg.
  • Ons wooninitiatief participeert in de WMO-raad van de gemeente en andere overlegorganen.
  • Wij gaan de interactie tussen jongeren en (eenzame) ouderen in onze buurt stimuleren door waar mogelijk een deel van onze gemeenschappelijk ruimte beschikbaar te stellen voor het organiseren van activiteiten die deze interactie bevorderen.

Kortom, uw donatie of sponsoring  wordt op vele manieren effectief gebruikt.

Welkom bij Wooninitiatief Wassenaar

Ons streven is het realiseren en in stand houden van een toekomstbestendig leef- en  woonomgeving voor haar bewoners met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Door het wonen door jongeren met een beperking in een gewone buurt wil dit wooninitiatief actief bijdragen aan integratie en participatie van deze medeburgers.

Ons wooninitiatief zal ook haar deuren regelmatig open stellen voor belangstellenden in de zorg of andere ouders die een wooninitiatief willen opstarten.  Daarom wordt deze website hopelijk ook een bron van informatie die wij ook van her en der bij elkaar moesten sprokelen.

Tenslotte willen we een bijdrage/rolmodel zijn voor vernieuwing in de zorg; zorg en wonen op maat.

Heeft u een kind met ASS, woont u in of in de buurt van Wassenaar ( Noordwijk t/m Den Haag) en zoekt u een veilig en zeker plekje voor de lange termijn voor hem of haar, ongeacht wat er in het zorglandschap gaat gebeuren of wilt u ons steunen dit te bereiken, dan horen wij graag van u.

Het doel van deze website – een ‘work in progress’ – is het presenteren van informatie over ons project en visie , niet alleen ten behoeve van ouders van (toekomstige) bewoners maar ook van andere partners in de woon- en zorgketen.  En natuurlijk onze toekomstige buren!

Ook vindt u een weelde aan aanvullende informatie over ouderinitiatieven die de initiatiefnemers hebben geholpen hun visie te bepalen.

We hopen van u te horen !